ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລື່ອງເດັ່ນ

ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

ລົງທຶນຢູ່ໃສ

ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ນະໂຍບາຍທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ລະບົບພາສີ-ອາກອນ ທົ່ວໄປ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ 

  • ລະບົບພາສີ-ອາກອນ ແບບທົ່ວໄປ ໃນ ສປປ ລາວ: ອັດຕາພາສີ ນຳເຂົ້າທົ່ວໄປ ແມ່ນລະຫວ່າງ 3%-40%......
  • ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ: ອີງຕາມມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມແມ່ນ ມີ: ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ການບໍລິການ.......

ນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ
ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີສິ່ງຈູງໃຈສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກໍຄື: ການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ ເຂົ້າມາ ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນ........

ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກຳລັງປັບປຸງ...

 
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.