ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງ ແຜນການແລະ ການລົງທຶນ

ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 374/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2007, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງ ລັດຖະບານ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ, ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະການຣ່ວມມືເສດຖະກິດກັບ ຕ່າງປະເທດ.

 

 ພາລະບົດບາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອີງຕາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 2241/ຜທ, ລົງວັນທີ 22/08/2012 ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ) ຂັ້ນສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບ, ສັງລວມ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດຶງດູດ, ສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພື່ອນຳໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ.

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ

ຫ້ອງການກະຊວງ ໂທ:   +856 21 217010

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ)
Tel: +856 21 217012
Fax: +856 21 215491

ກລທ1: +856 21 218378

ກລທ2: +856 21 216662

ກລທ3: +856 21 216663

ກລທ4: +856 21 216556

ກລທ5: +856 21 217014

ກລທ7: +856 21 219568

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ອີເມວພະແນກນິຕິກຳ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
631790
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.