ໃບອະນຸຍາດ, ຄ່າທຳນຽມ & ຄ່າບໍລິການ

ຂັ້ນຕອນການຂໍຂື້ນໃບທະບຽນສຳປະທານ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ

ການຂໍຂື້ນໃບທະບຽນສຳປະທານ (ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ກະສິກຳ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບການສຳປະທານ, ສຳປະທານສິດ ແລະ ກິດຈະການຍຸດທະສາດ) ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນການອອກໃບທະບຽນສຳປະທານດັ່ງນີ້:

  • ເອກະສານປະກອບຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບບໍລິສັດ
  1. ໃບສະເໜີຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບບໍລິສັດ;
  2. ຮ່າງໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ / ຮ່າງໃບທະບຽນສຳປະທານ;
  3. ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ 1 ສະບັບ;

- ເອກະສານຂໍຮັບຮອງກົດລະບຽບ ຈຳນວນ 5 ຊຸດ.

 

  • ເອກະສານການຂໍເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ.

1. ຂໍເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ເອກະສານປະກອບມີ:

-  ໃບສະເໜີຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;

- ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;

- ສັນຍາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;

- ກົດລະບຽບວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດ;

- ສຳເນົາ ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ;

 

ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ

 

ທຸກກິດຈະການສຳປະທານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ, ຈະໄດ້ຮັບໃບທະບຽນສຳປະທານຈາກ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ຫລື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງໃນໃບທະບຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວ.

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດດ້ານຫລັກການຈາກລັດຖະບານ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງສົມທົບກັບຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພື່ອປະກອບເອກະສານຂໍໃບທະບຽນສຳປະທານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ປະກອບແບບຟອມຄຳຮ້ອງຄົບຊຸດ ຫລື ຂຽນແບບຟອມ ສຳລັບເອົາເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍ ອາກອນ ແລ້ວຢື່ນຜ່ານ ຫປດ;

2. ສ້າງຮ່າງໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ ໂດຍສົມທົບກັບຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ;

3. ສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດ (ຕາມແບບຟອມທີ່ຂະແໜງ ຜທ ກຳນົດໄວ້) ເພື່ອໃຫ້ ກລທ ຮັບຮອງເອົາ (ໃບສະເໜີ ເພື່ອຮັບຮອງ 1 ສະບັບ ແລະ ກົດລະບຽບ 5 ສະບັບ);

4. ຫ້ອງການປະຕູດຽວ ເຮັດສະໂນດນຳສົ່ງຂໍເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ) ແລະ ສົ່ງມອບໃຫ້ ຫປດ ກະຊວງ/ພະແນກ ຜທ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

4.1) ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຍື່ນແບບຟອມຄຳຮ້ອງຄົບຊຸດ ແລະ ສະໂນດນຳສົ່ງຂໍເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ກັບກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ;

4.2) ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນຊັບສິນບໍລິສັດ ນຳກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກະຊວງການເງິນ (ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບວິຊາການ ຫປດ) ຫາກກໍລະນີຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແມ່ນຕ້ອງຍື່ນ ຈົດທະບຽນຊັບສິນບໍລິສັດ ນຳພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ;

4.3) ຍື່ນແບບຟອມກັບພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ພ້ອມໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 9 ຕົວເລກ (ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເສຍຄ່າທຳນຽມ (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I);

4.4) ຫລັງຈາກນັ້ນ ຍື່ນເອກະສານທັງໝົດ ກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອເພື່ອຂໍເອົາເລກປະຈຳຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນ 12 ຕົວເລກ.  

5. ກລທ (ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໂຄງການ) ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ (ກຳນົດເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈຳຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນໃສ່ໃນໃບດຽວກັນ) ແລະ ຫປດ ມອບໃບທະບຽນສຳປະທານໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ;

                     

ຫມາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານຫຼັກການຈາກລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທ) ຂັ້ນສູນກາງ ຫລື ທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການປະເພດນັ້ນໆ ທີ່ຂື້ນກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້.

 


ຄ່າແບບຟອມຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄ່າບໍລິການ:

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ+ແບບຟອມກົດລະບຽບ 1 ຊຸດ 50,000 ກີບ;
ໃບທະບຽນສຳປະທານ 70,000 ກີບ;
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າ 70,000 ກີບ;
ຮັບຮອງກົດລະບຽບ  30,000 ກີບ;
ດັດແກ່ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ     30,000 ກີບ;
ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂໍເພີ້ມກິດຈະ ການ,ດັດແກ້ຂາຮຸ້ນ ແລະ ອື່ນໆ 30,000 ກີບ;
ອອກສັນຍາໃຫມ່   500,000 ກີບ;
ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ  

 

ຄ່າທຳນຽມອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເກັບຕາມຂະຫນາດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະດຳລັດ 003/ປຕທ, ລົງວັນທີ 26/12/2012.

 

ຄ່າທຳຽມການຂໍຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

  • ຄ່າທຳນຽມຕ້ອງຈ່າຍ.

-       ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ 20,000 ກີບ, ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ.

ລ/ດ

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ

ກີບ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ຕ່ຳສຸດ 1,000,000 ກີບລົງມາ

ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ

ແຕ່ 10,000,001 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ

ແຕ່ 20,000,001 ກີບ ຫາ 50,000,000 ກີບ

ແຕ່ 50,000,001 ກີບ ຫາ 100,000,000 ກີບ

ແຕ່ 100,000,001 ກີບ ຫາ 400,000,000 ກີບ

ແຕ່ 400,000,001 ກີບ ຫາ 1,000,000,000 ກີບ

ແຕ່ 1,000,000,001 ກີບ ຫາ 10,000,000,000 ກີບ

ແຕ່ 10,000,000,001 ກີບ ຫາ 20,000,000,000 ກີບ

ສູງກວ່າ 20,000,000,001 ຂື້ນໄປ

ບໍ່ມີ

20,000

50,000

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -      ໃບຄຳຮ້ອງຂໍແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ໃບສະເໜີຂໍຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນ: 10,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ກົດລະບຽບ: 30,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ຄ່າພິມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດບວກຄ່າໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 70,000 ກີບ/ຊຸດ.

-       ຄ່າອັດສຳເນົາຂໍ້ມູນແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ: 2,000 ກີບ.

-       ຄ່າໂກໂລໂນ + ຄ່າແຟັກຈອງຊື່ + ໃບອະນຸມັດ + ກາຈ້ຳເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ: 45,000 ກີບ.

 

  • ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ.

-       ຄ່າແບບພິມ 125,000 ກີບ.

  • ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນ.

-       ຄ່າແບບພິມ 125,000 ກີບ.

 

ໝາຍເຫດ: ຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວ ອາດມີການປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຂື້ນກັບການປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.