ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ດາວໂຫຼດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ 2017)    ດາວໂຫຼດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫຼດ

 

ລະບຽບການ

- ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນເລກທີ 05/ນຍ ລວ.0501/2018

ດາວໂຫຼດ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ

ຢູ່ ສປປ ລາວ

ດາວໂຫຼດ

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ (2018)

ດາວໂຫຼດ

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
449261
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 04 December 2018.