ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ດາວໂຫລດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ 2017)    ດາວໂຫລດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫລດ

 

ລະບຽບການ

  • ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ດາວໂຫຼດ
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
402351
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 02 August 2018.