ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ດາວໂຫລດແບບຟອມ

 

- ຮ່າງກົດລະບຽບ ດາວໂຫລດ
- ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ດາວໂຫລດ
- ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບໂຄງການສຳປະທານທົ່ວໄປ ຢູ່ ສປປ ລາວ ດາວໂຫລດ
- ແບບຟອມຂໍລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ດາວໂຫລດ
- ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ດາວໂຫລດ
- ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງບໍລິສັດ ດາວໂຫລດ
- ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ດາວໂຫລດ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
321188
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 27 September 2017.