ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທົ່ວໄປ

ຂະຫນາດທຸລະກິດ, ປະເພດວິສາຫະກິດ ແລະ ຮູບແບບບໍລິສັດທີ່ຂັ້ນກະຊວງ (ບັນດາກະຊວງ) ສະຫງວນສິດໄວ້ພິຈາລະນາກ່ອນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ລ/ດ

ເນື້ອໃນ

ນິຕິກຳ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

1

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກແຕ່ 201 ແຮງມ້າຂຶ້ນໄປ

ຫຼື ນຳໃຊ້ແຮງງານ ແຕ່ 201 ຄົນຂື້ນໄປ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ, ເລກທີ: ............

ລົງວັນທີ: ......../........../..............

ກຊ ອຄ

2

ການສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ຕ່າງປະເທດ

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ)

ຕ່າງປະເທດ, ເລກທີ: 1619/ອຄ.ທຄວ, ວັນທີ 28/08/2013

ກຊ ອຄ

3

ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ທີ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ

ວິສາຫະກິດກຳນົດໃຫ້ນາຍົກເປັນຜູ້ອະນຸມັດ

ສ້າງຕັ້ງ

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາກທີ VI (ບໍລິສັດ)

ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ເລກທີ 3236/ກງ,

ວັນທີ 21/12/2009

ກຊ ອຄ

4

ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ລວມທັງ

ການປ່ຽນແປງຮູບແບບເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂຶ້ນທະບຽນ

ວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ

ການຄ້າ ຂັ້ນແຂວງ, ເລກທີ 1618/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28

ສິງຫາ 2013

ກຊ ອຄ

 

ຫມາຍເຫດ: - ບັນຊີນີ້ຍັງຈະມີການປັບປຸງໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕໍ່

 

- ແຈ້ງການ ເລື່ອງບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັງປຸງ / ຄໍ 02-2015)  ດາວໂຫລດ
- ບັນຊີ ຄໍ 02-2015 ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫວງນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັງປຸງ) ດາວໂຫລດ
- ແຈ້ງການ ເລື່ອງບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ / ງໍ 02-2015) ດາວໂຫລດ
- ບັນຊີ ຄໍ 02-2015 ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) ດາວໂຫລດ

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.